Algemene Voorwaarden livinglife

1. Aanmelden
1.1. De aanmelding voor opleidingen dient schriftelijk te geschieden.
1.2. livinglife zal na ontvangst van de aanmelding uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding een schriftelijke bevestiging van de aanmelding verzenden, alsmede een factuur
1.3. Ter wille van de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt livinglife zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer met onvoldoende vooropleiding of ervaring te weigeren.
1.4. De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier de Algemene Voorwaarde van livinglife Nederland als zodanig te ontvangen en zich daarmee te verenigen.

2. Deelnamekosten
2.1. De deelnamekosten dienen uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
2.2. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft livinglife het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit laat onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
2.3. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

3. Annuleren
3.1. Annulering door deelnemers dient altijd schriftelijk (per eerste van de maand) te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop livinglife de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
- tot 4 weken voor aanvang van de opleiding: 0%
- tussen de 4 en de 2 weken voor aanvang van de opleiding: 50%
- binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding: 100%
3.2. In geval van annulering vooraf heeft de deelnemer te allen tijde het recht zich te laten vervangen door een ander die voldoet aan de toelatingseisen. Dit geldt alleen voor de gehele opleiding en niet per module.
3.3. Bij tussentijdse annulering zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. In geval van overmacht echter (bv. Ziekenhuisopname, sterfgeval, enz.) zal een en ander aan de directie van livinglife worden voorgelegd.

4. Auteursrechten
4.1. Zonder schriftelijke toestemming van livinglife is het niet toegestaan het trainingsmateriaal en/of verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor trainingen die niet door livinglife worden verzorgd.
5. Aansprakelijkheid
5.1. livinglife is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van livinglife, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer en/of mede faciliterende organisatie.
5.2. livinglife is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training.
5.3. livinglife is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.

6. Wijziging
6.1. livinglife behoudt zich het recht voor een opleiding en/of opleidingsmodule voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde cursusgeld terug.
6.2. Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen. Het is gewenst dat deelnemers, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit vooraanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.

7. Algemeen
7.1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van livinglife. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.